KURUMSAL PERFORMANS


-

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin misyonu, evrensel ölçekte bilgi ve teknoloji üretimi yolu ile bilimsel gelişime katkı sağlayan, sorgulayan, araştıran ve sürekli gelişmeyi hedef edinen, üretken bireyleri topluma kazandırmak ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol oynamaktır.

VİZYONUMUZ

Üniversitemizin vizyonu, bilimsel araştırmalar ve eğitim öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider bir pozisyonda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

Temel değerlerimiz şöyledir; Eğitimin tabana yayılması (Massification),
Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uyum sağlaması (Academic Expansion),
Eğitimde kalite ve yetkinliklerle donatılmış mezun sayısının artırılması, araştırmada uygulamaya yönelme (Relevance),
Yükseköğrenimin küreselleşmesi ve Uluslararasılaşma (Internationalization),
Topluma Hizmet ve Liderlik,
Akademik ve Bilimsel Özgürlük,
Hesap Verebilirlik,
Katılımcılık,

POLİTİKAMIZ

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Planda toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda hazırlanan Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında; başta Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) olmak üzere, 2018-2020 Orta Vadeli Program ve 2018 Yılı Programı’ndan gelen sorumluluklar dikkate alınmıştır. Üniversitemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerinin üst politika belgeleri ile ilişkili olmasına önem verilmiştir.